• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี (6ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา