• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยเชษฐ์ ลำสีร่วง และนางสาวอัญธิกา ถานันดร นักเรียนจากโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยเชษฐ์  ลำสีร่วง และนางสาวอัญธิกา ถานันดร นักเรียนจากโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ฝึกประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 20-30 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 10 วัน โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ในครั้งนี้