• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจียระไน เอี่ยมจันทร์ประทีป นักเรียนจากโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จ. ชุมพร ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่างๆ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจียระไน  เอี่ยมจันทร์ประทีป นักเรียนจากโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จ. ชุมพร ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ในครั้งนี้