• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัฐธิดา ดำเนินผล นักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัฐธิดา ดำเนินผล นักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่  ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้