• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถตรวจสอบรายชื่อ ลำดับคิว วันเวลาการสอบสัมภาษณ์ได้ที่เอกสารแนบ และhttps://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Portfolio_Applicant.pdf 19/01/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สามารถตรวจสอบรายชื่อ ลำดับคิว วันเวลาการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/assets/filedownload/Portfolio_Applicant.pdf การสอบสัมภาษณ์จะเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting : ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 20.00 น. หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์