• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 19 มกราคม 2565 โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี คณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting