• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนาในหัวข้อ "ระบบอัจฉริยะในงานฟาร์มเกษตร และการประยุกต์สำหรับการสัตวแพทย์"

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนาในหัวข้อ "ระบบอัจฉริยะในงานฟาร์มเกษตร และการประยุกต์สำหรับการสัตวแพทย์" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปานจิต มุสิก อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ร่วมกับ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
ณ ห้องประชุม1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และผ่านทางระบบ Zoom meeting
#คณะสัตวแพทยศาสตร์มทรศรีวิชัย #VetRUTS