• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Intensive Seminar in Complicated Reproductive Surgery

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Intensive Seminar in Complicated Reproductive Surgery โดยมี น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด ส.พญ.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้ดำเนินรายการ และ สพ.ญ.ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วมจำนวน100 คน