• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์ Orthopedic Surgery

ระว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์ Orthopedic Surgery  ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 20 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทBlueSAO บริษัทVetanymall บริษัทDKSH และ  บริษัทMerge Companion ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด น.สพ.ถิรวัฒน์ สุมาลัย โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังสิ้นสุดกิจกรรม