• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำปากพนัง จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา” รุ่นที่ 1

วันที่ 31มีนาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำปากพนัง จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา” รุ่นที่ 1 โดยมี นายกองตรี อาญาสิทธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำปากพนัง เป็นประธานในพีธีเปิด ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรผู้สนสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 37 ราย ณ ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มแม่น้ำปากพนัง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สมศักด์ เทพสุทิน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้