• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชและนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายปิย์มนัส หนูเพชร นายกฤตภาส ราชรักษ์ นางสาวกรองกาญจน์ หนูเขียว นางสาวเบญญทิพย์ หนูเกตุ  นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 - 12 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน และ นางสาวปอแก้ว เดชสงคราม นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง ฝึกระหว่างวันที่ 15 มีนาคม.- 12 เมษายน เป็นระยะเวลา 20 วัน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วีภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.สพ.ญ.ดร.วิภาพร จารุจารีต ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์  ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และโรงเรียนสตรีพัทลุง ในครั้งนี้