• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชธิดา แหวนเพ็ชร และ นายจิรวัฒน์ เกตุประทุม นักเรียนจากโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชธิดา แหวนเพ็ชร และ นายจิรวัฒน์ เกตุประทุม นักเรียนจากโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็กไสใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 12 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.มธุรส สุวรรณเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็กไสใหญ่ และ สพ.ญ.วรินทร์ธร ขอพลอยกลาง นายสัตวแพทย์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ในครั้งนี้