• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัสนันท์ สเล่ราช นางสาวโสภิดา จุฬากาจญ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัสนันท์ สเล่ราช นางสาวโสภิดา จุฬากาจญ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ที่ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อเรียนรู้ลักษณะงาน ในการทำงานของวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 12 เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้