• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงานและบรรยาย เรื่อง Smart Vet Student และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต พร้อมทั้งได้แนะนำคณาจารย์และบุคลากรของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ และสวัสดิการต่างๆของคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ โดยมีนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการจำนวน 62 คน ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย