• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมย่อย: โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings วัตถุประสงค์
1) เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายสู่แผนปฏิบัติจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2) เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาสโมสรนักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินกิจกรรมและมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยเท่าทันโลกในปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน
3) เพื่อสร้างความสามัคคีในคณะทำงานและมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
4) เพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565