• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคเศรษฐกิจ BCG คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย