ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และการรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565