ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ลิ้งค์แบบฟอร์มใบสมัครบุคคลเข้าทำงานโครงการ U2T form BCG มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2565
https://forms.gle/HhgCwwD8HWGuVL778