คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ที่ http://job.rmutsv.ac.th/