คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นประธานกรรมการ  รศ.ประชีพ ชูพันธ์ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา นายชยานนท์ กฤตยาเชวง ผศ.เจริญ ใหม่ด้วง ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช น.สพ.สาทร โชติโกวิท คุณประมวล สวนจันทร์ เภสัชกรนัคนันท์ ชิตอรุณ น.สพ.บุญชู  ทองเจริญพูลพร ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ของคณะ ณ ชมดาวรีสอร์ต อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง