• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา โดยมีการจัดทำ SWOT ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา โดยมีการจัดทำ SWOT ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมีผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีคณาจารย์จำนวน 26 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ชมดาวรีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง