คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาออกข้อสอบสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางและวิธีการออกข้อสอบสภาวิชาชีพให้แก่อาจารย์ของคณะ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาออกข้อสอบสภาวิชาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางและวิธีการออกข้อสอบสภาวิชาชีพให้แก่อาจารย์ของคณะ โดยมีผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี บรรยายเปิดโครงการ สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา โบว์มัน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน ณ ชมดาวรีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง