โครงการฝึกอบรม การเลี้ยงไก่งวง เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์มทรศรีวิชัย ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์สู่ชมชน (คอกม้ารามโรม) ได้จัดโครงการฝึกอบรม การเลี้ยงไก่งวง เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ท่านสุเทพ ฤทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์สำราญ อินทร์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง และ อาจารย์สพ.ญ.สุรัญยา นพกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 30 คน