• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ Michael Gibbs และ Hannah Bryett นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Public Health Medical and Veterinary Sciences,James Cook Universiy ประเทศออสเตรเลีย ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ทางด้านสัตว์น้ำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ Michael Gibbs และ Hannah Bryett นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Public Health Medical and Veterinary Sciences,James Cook Universiy ประเทศออสเตรเลีย ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ทางด้านสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 19 - 30 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร  พร้อมด้วย สพ.ญ.ดร.วิรัลฐิตา โบห์มัน สพ.ญ.ดร.กิติกานต์ สกุณา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
#คณะสัตวแทยศาสตร์มทรศรีวิชัย
#VetRUTS
#ExchangeStudent