• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (TCAS66) ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (TCAS66)
ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ 

หมายเหตุ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566 ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตรวจสอบวันสอบและลำดับคิวสอบของตนเองผ่านระบบสมัคร
การสอบแต่งกาย ชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ