• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช