• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ ประธานกรรมการ ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป ภก.นัคนันท์  ชิตอรุณ รศ.ประชีพ  ชูพันธ์  ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  น.สพ.สาทร  โชติโกวิท  ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง น.สพ.สุเมธ จิตทิชานนท์ ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย