• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์

วันที่ 22 เมษายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปและพัฒนาคณะ โดยมี ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์  จันทร์ประทีป ภก.นัคนันท์  ชิตอรุณ รศ.ประชีพ  ชูพันธ์  ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  น.สพ.สาทร  โชติโกวิท  ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์  ชีช้าง น.สพ.สุเมธ จิตทิชานนท์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์  จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และผ่านทางแอปพลิเคชั่น Zoom meeting