นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เรียนวิชาการขี่ม้าพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์

วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เรียนวิชาการขี่ม้าพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากครูสอนขี่ม้าระดับทีมชาติไทย อาทิเช่น ครูธานินทร์ พิชัยกาล อดีตทีมชาติไทย เหรียญทองซีเกมส์ และเอเชี่ยนเกมส์ ครู สหัสวรรษ วิรัชวงศ์ นักกีฬาขี่ม้าทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ครูณภัทร นนทภักดิ์ นักกีฬาขี่ม้าทีมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อดีตตัวแทนทีมชาติไทย ขี่ม้าทั่วไป 2019 ประเทศมาเลเซีย มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยมี อ.สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล และ นางภาวิณีย์ สลำเส้ง เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาในการเดินทางไปเรียนวิชาการขี่ม้าพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ณ Happy Farm Suratthani จ.สุราษฎร์ธานีในครั้งนี้