• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ได้พัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ได้พัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร และรศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย