• ภาษาไทย
    • English

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบท (ค่าย สพช.) ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และเจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าซาไก และสวนเกษตรอินทรีย์

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบท (ค่าย สพช.) ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และเจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าซาไก และสวนเกษตรอินทรีย์ บ้านท่าศิลา โดยเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต การทำเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชสวนผลไม้โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและแมลงผสมเกสร(ผึ้ง) เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย