• ภาษาไทย
    • English

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 ราย ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ ระหว่างวันที่ 3 - 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย