โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Heart care : ครูดูแลใจ)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Heart care : ครูดูแลใจ) เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าใจนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า ช่วยรับฟังปัญหา และวีธีขั้นตอนให้คำปรึกษาที่ถูกวิธีแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.นพ.ปวรุตน์ พวงศรี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณชูใจ ช่วยชู หัวหน้างานแนะแนวทุนการศึกษา ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณชัยพล ยิ่งดำนุ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวน 2 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 65 คน