จัดแสดงนิทรรศการ “The 2nd RUTS Technology and Innovation Poster Presentation”

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดแสดงนิทรรศการ “The 2nd  RUTS  Technology and Innovation Poster Presentation”
การนำเสนอผลงานนวัตกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
โดย ดร.วราวุธ สุขมาก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรรม