ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ศ.ดร. ศรเทพ ธัมวาสร และคุณจันทร์เพ็ญ บุญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ ดร.สายัณห์ บัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เดินทางมาพบปะพูดคุยกับนักวิจั

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป  ศ.ดร. ศรเทพ ธัมวาสร และคุณจันทร์เพ็ญ บุญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ ดร.สายัณห์ บัวบาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เดินทางมาพบปะพูดคุยกับนักวิจัยเรื่องการทำวิจัยและการขอทุนวิจัย ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็กไสใหญ่