ภาพบรรยายกาศ การฝึกปฏิบัติคลินิกเวียนทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นการฝึกปฏิบัติทางด้านสัตว์ป่า ณ เอ เล เฟนท์ ฮิลท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพบรรยายกาศ การฝึกปฏิบัติคลินิกเวียนทางสัตวแพทย์  ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นการฝึกปฏิบัติทางด้านสัตว์ป่า
ณ เอ เล เฟนท์ ฮิลท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075- 489614