ภาพบรรยายกาศ การฝึกปฏิบัติคลินิกเวียนทางสัตวแพทย์ ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นการฝึกปฏิบัติทางด้านสัตว์สวนสัตว์ ณ สวนสัตว์สงขลา

ภาพบรรยายกาศ การฝึกปฏิบัติคลินิกเวียนทางสัตวแพทย์  ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 เป็นการฝึกปฏิบัติทางด้านสัตว์สวนสัตว์
ณ สวนสัตว์สงขลา อาจารย์สพ.ญฺ รวิกานต์ อินทร์ช่วย อาจารย์ สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิฑิตกรกุล และ นางสาวสุภาพร หนูชู เจ้าหน้าที่  เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่  https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 075- 489614