คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS รอบที่ 2 QUOTA รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร6 ปี) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) ระบบ TCAS รอบที่ 2 QUOTA
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -  13 มีนาคม 2567
ผู้สนใจต้องเข้าลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
ก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบ QUOTA
ผ่านเว็บไซต์:https://admission.rmutsv.ac.th/register_ruts.php**