• ภาษาไทย
  • English

สพ.ญ.ดร. เมธาสุ จันทร์รอด


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Ms. Metasu Chanrot
ชื่อภาษาไทย       : สพ.ญ.ดร. เมธาสุ จันทร์รอด
ตำแหน่ง             : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตำแหน่งทางวิชาการ  

หลักสูตร              : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

TEL             : 075-489614

EMAIL         : boweriez@yahoo.com

 
ประวัติการศึกษา
 •  ปริญญาตรี : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก: Animal Reproduction, Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • โรคในระบบสืบพันธุ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง และอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ประสบการณ์การสอน
 • อายุรศาสตร์สุกร
 • ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
 • เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์
งานวิจัยที่สนใจ
 • mastitis in ruminant, metritis in ruminant and Infectious disease in food animals
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
 • Dose related effects of LPS on endometrial epithelial cell populations from dioestrus cows
 • Bovine hepes virus type 4 impairs the survival of bovine endometrial epithelial cells
 • Change in protein expression profiles in bovine endometrial epithelial cells expose to E. coli LPS challenge
ตำรา หนังสือ
 • ..........................................................................................................
 • .........................................................................................................
 • .........................................................................................................
ประสบการณ์การทำงาน
 • อาจารย์ประจำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (2551-ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ประจำ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 2 ปี (2549-2551)