โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุย

วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุย มีการทำหมันสุนัข แมวจรจัด ทำหมันม้าและรักษาม้า โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย อ.สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง อ.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ อ.สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ Pariah Dog เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ที่สนับสนุนอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ท อาหารแมวมีโอ อาหารม้าแม็กซ์วิน รวมถึงงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้