ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS รอบที่ 2 QUOTA รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร6 ปี) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) ระบบ TCAS รอบที่ 2 QUOTA
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -  13 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ 15/12/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ 13/12/2023

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 12 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2567

เข้าเช็คผลการสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 75 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) รอบโควตาพิเศษ (ครั้งที่ 1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 58 คน

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่องผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึง 20 ตุลาคม 2566