• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (TCAS66) ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (TCAS66)
ผู้สมัครรอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้จากเอกสารแนบ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) ผ่านระบบ TCAS66

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่      
  ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) ผ่านระบบ TCAS66 2 รอบ คือ
รอบที่ 3 Admission

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ที่ http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ที่ http://job.rmutsv.ac.th/