• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิปริญญาตรี (6ปี) จำนวน 1 อัตรา 27 /8/2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ คุณวุฒิปริญญาตรี (6ปี) จำนวน 1 อัตรา

แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 4 Direct Admission

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบTCAS รอบที่ 4 Direct Admission สามารถสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/ ด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
ระบบTCAS รอบที่ 4 Direct Admission 
สามารถสมัครได้ที่ https://admission.rmutsv.ac.th/login.php
ด่วน ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา และคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Global undergraduate exchange exchange program นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุน Global undergraduate exchange exchange program นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดและจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา พนักงานขับรถ 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา และคุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา